Sammanställning av enkätundersökning

I våras genomfördes en enkätundersökning bland de boende i Äspenäs. Syftet var att ta reda på vad de boende tyckte vi skulle ändra, förbättra eller fixa nytt i området. Nu har enkäten sammanställts och finns för ned laddning på länken här under.

Enkäten kommer att gås igenom på årsmötet för vidare beslut.

enkatundersokning

 

Dags för årsmöte i Äspenäs den 26 Augusti

Då var det återigen dags för Äspenäs Samfällighetsförenings årsmöte. Nedan finns information kring kallelsen och dagordning.

Tid: Söndagen den 26 augusti 2018, kl.10.00.

Plats Fest-Mötesplatsen Melodivägen Äspenäs

Dagordning § 1. Mötet öppnas. § 2. Upprättande av
närvaroförteckning. § 3. Val av ordf. och sekr. för sammanträdet. § 4. Val av två
justeringsmän. § 5. Beslut om sammanträdet blivit stadgeenligt utlyst. § 6.
Antagande av dagordningen för sammanträdet. § 7. Styrelseberättelse. § 8.
Ekonomiredovisning. § 9. Revisionsberättelse. §10. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen. §11. Inkomna ärenden och motioner.

Väl mött i sommarvärmen