Kallelse till årsmöte 220828, kl: 10:00

Mötesplats: Festplatsen

 1. Ordförande öppnar möte
 2. Mötesordförande och mötessekreterare väljs
 3. Val av två justeringsmän
 4. Har mötet utlysts på behörigt sätt
 5. Dagordning godkänns
 6. Styrelseberättelse
 7. Ekonomiredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner och ärenden
 11. Vatten, service och prover
 12. Beslut om arvoden
 13. Beslut debiteringsgrund
 14. Val av ledamöter
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Efter mötet hjälps vi åt med gemensamma krafter att ta loss och dra upp flotten ur vattnet.

Varmt välkomna!

Styrelsen