Uppdaterad vattenrekommendation

Miljönämnden i Ängelholms kommun rekommenderar att vattnet endast bör ges i begränsad omfattning till barn under 1,5 års ålder pga förhöjd fluoridhalt i dricksvattnet.

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Men eftersom det finns risk för fläckar på tandemaljen avrådes det från att ge barnen fluor från andra källor, t ex i tandkräm.

Ovanstående rekommendation ersätter tidigare besked om avrådan från att ge vattnet till barn under 7 år.

Äspenäs 29/1 2021

Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening

Uppskjutet medlemsmöte

Med anledning av förhöjda analysvärden i vårt dricksvatten har styrelsen för samfällighetsföreningen utarbetat ett förslag till åtgärd. Som tidigare meddelats (medio okt 2020) krävs en extra uttaxering på 27 000 kr per fastighetsägare för att bekosta åtgärden. För ett genomförande krävs ett majoritetsbeslut av de närvarande på föreningsstämma. 

En extra föreningsstämma för beslut planerades initialt till nov 2020, men pga pandemirestriktioner kunde inte mötet genomföras, och ett preliminärt mötesdatum angavs till 6/3 2021. Tyvärr har inte situationen förbättrats, och mötet måste därför ytterligare senareläggas.

Vi återkommer med ny kallelse när läget har stabiliserats. Tills vidare är beskedet att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt, men projektet kan inte påbörjas så länge vi inte har ett stämmobeslut.

Äspenäs 29/1 2021

Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening

Extra föreningsstämman inställd pga Covid-19

På grund av de skärpta coronarestriktionerna som nu gäller för Skåne ställs vattenmötet 7/11 in. Nytt preliminärt datum är lördag 6/3 2021.

Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att inom 2 månader presentera ett skarpt förslag till åtgärd, men i rådande läge anser vi det inte längre vara försvarbart att genomföra det planerade mötet. Styrelsens förslag till åtgärd kvarstår, men tidplanen förskjuts.

För Äspenäs samfällighetsstyrelse,

Kerstin

Kallelse till extra föreningsstämma den 7 November 2020

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I ÄSPENÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ANGÅENDE VATTENKVALITEN.

Tid : Lördagen den 7 nov. 2020, kl. 14.00
Plats : Tåssjö församlingshem. Beläget strax före Tåssjö kyrka.

Parkeringsplatserna framför församlingshemmet är begränsat, men plats finns vid lägerskolan och kyrkan.

V.g. tag del av info som bif. kallelsen. 

Vid behov använd fullmakten

Fortsatt förhöjda fluoridvärden i vattnet

Uppdatering 27 April 2020: Nya provresultat har kommit in, se nedan:

Under hela 2019 har vi som bekant haft problem med vattenkvalitén. Samfälligheten fortsätter att ha stort fokus på problemet och jobbar aktivt med att komma tillrätta med det. Enligt önskemål från årsmötet fortsätter vi löpande att lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs.

Det som vi kan konstatera efter senaste provtagningen är:
Att även de senaste vattenanalyserna som utförts visar fluroidvärden på en nivå som ligger över rekommenderade gränsvärden. V g se bifogad Excel-fil. Tidigare rekommendationer att undvika ge vatten till barn under sju år gäller även fortsättningsvis.